Ken | Jo | Tanto

schwert, stock, messer @JH

Tanto  Messer
Jo   Stock
Bokken   Holz-Schwert – Aiki Ken
Bokken   Holz-Schwert – Kashima no Tachi
Fukuro Shinai   Bambus-Schwert – Kashima no Tachi                  
 Iaito   Metall-Schwert – Iaido

[spacer height=”20px”]