Kenjutsu (Kashima no Tachi)

KIHON-TACHI 

1. Serie

Kata

1
KESA-GIRI
2 ASHI-BARAI-UKI-FUNE
3 KIRI-WARI
4 WARI-ZUKI
5 KURAI-DACHI

 


 

URA-DACHI

2. Serie

Kata

1 MEN-TACHI-ZUKE
2 KESA-DACHI-ZUKE
                   3 SOKUI-DACHI
4 GEDAN-KOTE-DOME
5 KYO-DACHI-KOTE-GIRI
6 SOKUI-ZUKE
7 MIKIRI-KEN-CHU-TAI
8 NAORI-TAI-CHU-KEN
9 KESA-GIRI-SODE-SURI
10 ENBI-KEN

 


 

AISHIN KUMI TACHI

3. Serie

Kata

1
KUMI-TACHI-KIRI-DOME
2 KUMI-TACHI-SEIGAN
3 KUMI-WAKARE-WARI-ZUKI
4 KUMI-TACHI-KAESHI-GOTE
 5 KUMI-WAKARE-TAOSHI-UCHI

 


 

JISSEN KUMI TACHI

4. Serie

Kata

1
TSUKI-KAESHI
2 KIRI-WARI
3 SOKUI-DACHI
4 HAYANUKI-FUDO-KEN
5 SODE-SURI-SEIGAN
6 GEDAN-KOTE-UCHI
7 TSUBAME-GAESHI
8 GYAKU-GESA-GIRI
9 TSUBA-ZERI-DAOSHI
10 MAKI-TACHI-OIKOMI

 


 

KASSEN TACHI

5. Serie

Kata

1
SENTE-TSUKI-AGE  
2 SENTE-SEIGAN-YABURI
3 SENTE-TSUKI-KAESHI
4 SENTE-TSUKA-DAOSHI       
5 SENTE-ENBI-DAOSHI
6 JODAN-NUKI-DAOSHI
7 GEDAN-NUKI-DAOSHI
8 FUDO-KEN
9 KESA-TSUBUSHI
10 MUNI-KEN